SOLVIKENS RETNINGSLINJER

1.     Medlemmer i Fellesforbundet avdeling 2 og tidligere medlemmer av
        verkstedklubben ved F.M.V. klubben pr. 20. april 1988 har fortrinnsrett, til
        å leie campingplasser og hytter.

2.     Medlemmene selv skal benytte plassen/hytten. Misbruk av
        medlemsrettigheter medfører til bortvisning.

3.     Ingen kan leie ut vogna, tomta, eller overdra/selge vogna med tomt.

4.     Ved utlån av campingvognen/hytten skal det meldes fra til vaktmester
        skriftlig hvem som bruker vognen og for hvilket tidsrom.

5.     Vogner med tilbehør står på eget ansvar og alle skal ha gyldig
        ansvarsforsikring.

6.     Leier av campingplass skal holde vognen i forskriftmessig stand, og skal
        ha røykvarsler og brannslukningsapparat. Det forventes at vognen blir
        vasket innen 24. juni hvert år av leietager.

7.    Tomten skal til enhver tid holdes ryddig, gresset klipt og beplantninger
       følger regelverket, som tilsier en høyde på beplantning på 1.60 maks 1.80
       meter. (målestav kan hentes ved informasjonskiosk) Dette er noe som den
       enkelte leietager forplikter seg til å følge opp. Le-vegger som er satt opp
       eller blir satt opp etter avtale med styret skal beplantes på utsiden, for på
       sikt å fjerne le–veggen for godt.

8.     All beplantning og legging av sten/heller skal stå/ligge igjen ved oppsigelse
        av plassen. Dette blir det ikke gitt en økonomisk kompensasjon for.

9.     Det vil kun være en søknadsdato vedrørende søknadspliktige
       endringer/bygging på tomten. Fristen er satt til 1. juni. Søknader som
       kommer inn etter søknadsfristen, blir først behandlet året etter.

10.   Vaktmester skal kontaktes ved skifte av vogn. Maksimallengde på vogner
       er 6,50m (Uten draget), og i enkelt tilfeller kan styret/vaktmester regulere
       dette ned, i henhold til tomtens størrelse og brannforskriftene.

11.   Maksimalt strømforbruk pr. vogn er 1000 watt, og tilkobling, samt alt
       elektrisk utstyr, skal være i forskriftmessig stand. Kabler som er tilkoblet
       Solviken`s strømposter, skal være merket, godkjente og ha riktig lengde.
       Disse kablene kan graves ned. Ved feil på strømmen, som kan
       tilbakeføres til vogn/vogner, vil disse vogneiere risikere å bli gjort
       økonomisk ansvarlig.

12.   Når vognen ikke er i bruk, er det kun tillatt å bruke 300 watt.

13.   Blir vogner midlertidig fjernet i sesongen, har vogneier plikt til å melde fra
       til vaktmester, og oppgi dato for avreise og tilbakekomst. Den som styret
       bemyndiger har da rett til å leie ut plassen.

14.   Gulv er tillatt med det som dekkes av fortelt.

15.   Ved alle andre forandringer på tomten, skal det søkes skriftlig til styret på
       standard søknadsskjemaer som fåes i informasjonen, eller kan lastes ned i
       fra Feriehjemmet Solvikens hjemmeside.

16.   Det er ikke lov til å bruke partytelt som fortelt og lignende, men det kan
       brukes i forbindelse med feiring/fest etter avtale med vaktmester for et
       døgn.

17.   Det er ikke tillatt å fjerne trær eller grener av disse, og alle skal være med
       på å verne om Solvikens natur.

18.   Det er påbudt at spillvann fra vognene skal samles opp i godkjente tanker
       eller lunger, og tømmes på anvist plass.

19.   Det skal kun tømmes husholdningssøppel i container. Større ting som
       kjøleskap, sofaputer og lignende tillates ikke i containeren. Slikt avfall
       fjernes av leietaker.

20.   En bil kan parkeres på tomta/ved tomta hvis det er plass etter anvisning
       fra styret. Hvis det ikke er plass, skal parkeringsplassen benyttes.
       Besøkende skal benytte parkeringsplassen. For funksjonshemmede og
       syke, kan nærmere avtale avtales med vaktmester. Campingvogner, båter,
       tilhengere, uregistrerte motorkjøretøyer o.l. skal ikke parkeres eller
       hensettes på parkeringsplassen, uten tillatelse fra vaktmester. Personer
       som gjentatte ganger, og etter skriftlig advarsel fra styret og vaktmester,
       parkerer i strid med reglene på Feriehjemmet Solviken, kan eier bli bortvist
       fra plassen.

21.   De som ønsker å bytte plass kan kontakte vaktmester.

22.   De som ønsker båtplass søker dette skriftlig hos vaktmester.

23.   De som ønsker å si opp sin plass, må melde dette skriftlig til vaktmester
       eller forretningsfører i avdelingen.

24.   På Campingplassen er det kun tillatt med vogn, gulv og vintertelt/helårstelt
       ved sesongslutt. Lagring under vogn er heller ikke tillatt. Etter endt sesong
       skal hver enkelt plass ryddes av leietaker slik at dette overholdes.

25.   De som vil ha vintertelt/helårstelt, må søke om dette på eget skjema.
       Dette kan hentes i informasjonen eller lastes ned på Feriehjemmet
       Solvikens hjemmesider. Ikke lov å sette opp vintertelt/helårstelt uten
       skriftlig godkjenning, enn de for tiden godkjente modeller/typer.

26.   Alle vogner skal være utstyrt med et nummer, dette skal henge godt
        synlig.

27.   Alle dyr skal være i bånd, som ikke strekker seg ut over tomtens grense,
       eller i bur. Ekskrementer etter husdyr skal fjernes straks.

28.   Det er strengt forbudt å ta med dyr inn på sanitæranlegget.

29.   På Feriehjemmet Solvikens område har fører av motorkjøretøy til enhver
       tid vikeplikt for all annen ferdsel og all kjøring skal skje i gangfart (maks 15
       km/h.). Sykling skal foregå på en slik måte at det ikke er til hinder eller
       sjenanse for andre.

30.   Eventuelle klager skal leveres skriftlig, og vil bli vurdert av styret.

31.   Alle som får plass på Solviken, skal rydde plassen ved eventuell
       fraflytting. Den som styret bemyndiger skal godkjenne oppryddingen. Hvis
       oppryddingen ikke er tilfredsstillende, faktureres leier for rydde kostnader
       kr. 3000.-

32.   Ved et medlems dødsfall, vil den etterlatte få beholde medlemsfordelene i
       minst 5år.    Revidert 11.januar 2013


Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret.

Lyst på campingplass?

Kunne du tenkt deg en plass på Feriehjemmet Solviken med campingvognen din, så kan du sette deg på venteliste. Her er alle velkomne til å sette seg på liste, men vær klar over at medlemmer av Fellesforbundet i Fredrikstad blir prioritert før andre interesserter.

Meld din ineresse her