NYHETER

Våren 2011
Nye/reviderte bestillings- og betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler.Styret i Feriehjemmet Solviken har på et styremøte den 3.november 2010 gjort en revidering av regelverket på solviken. Dette skal også ha blitt sendt ut til alle brukere av Feriehjemmet Solviken. Under finner du en oversikt over regelverket.

SOLVIKENS BESTILLING OG BETALINGSRUTINER
1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i desember.
2. Disse søker ved å betale første dele sum innen 20. januar.
3. Den som ikke har betalt første dele sum innen 20. januar ansees som ikke å ha søkt. Plassene ansees da som ledige, og kan leies ut til andre fortløpende.
4. Resten av plassleien skal være betalt innen 20. mars. De som ikke har betalt hele plassleien innen 20. mars mister plassen, dersom ikke annet er avtalt med forretningsfører.
5. Tilbakebetaling av innbetalte beløp ved oppsigelse av plass, skjer kun ved fremleggelse av gyldig legeerklæring overfor forretningsfører.
6. Depositum for utlevert nøkkel er kroner 500.
7. Gjester som benytter seg av tilbudet om vinterlagring av campingvogn/båter etc. betaler i henhold til gjeldende priser.
8. Vinterlagring av campingvogn og båt vil bli slått sammen med sesongleie og delt på to avdrag.
9. Campingvogner/båter etc. som står etter 1. oktober vil få tilsendt regning for vinterlagring.
10. Sesongen er fra 1. mai til 15. september. Justering av åpning/stenging vil kunne skje skriftlig på de utsendte regningene i desember/januar.
11. Det er avdelingens forretningsfører ansvar å følge opp betalingsrutinene til Solviken.
12. Ved adresseforandring plikter leietaker å melde dette til forretningsfører. Husk vi kan ikke følge opp om du/dere har flyttet og du/dere kan risikere å miste plassen da dette er leietagers ansvar.

SOLVIKENS RETNINGSLINJER.

Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret

1. Medlemmer i Fellesforbundet avdeling 2 og tidligere medlemmer av verkstedklubben ved F.M.V. klubben pr. 20. april 1988 har fortrinnsrett, til å leie campingplasser og hytter.
2. Medlemmene selv skal fortrinnsvis benytte plassen. Misbruk av medlemsrettigheter medfører til bortvisning.
3. Medlemmene som leier hytter, betinger at medlemmet selv benytter hytten.
4. Ingen kan leie ut vogna, tomta, eller overdra/selge vogna med tomt.
5. Ved utlån av campingvognen skal det meldes fra til vaktmester skriftlig hvem som bruker vognen og for hvilket tidsrom.
6. Vogner med tilbehør står på eget ansvar og alle skal ha gyldig ansvarsforsikring.
7. Leier av campingplass skal holde vognen i forskriftmessig stand, og skal ha røykvarsler og brannslukningsapparat. Det forventes at vognen blir vasket innen 24. juni hvert år av leietager.
8. Tomten skal til enhver tid holdes ryddig, gresset klipt og beplantninger følger regelverket, som tilsier en høyde på beplantning på 1.60 maks 1.80 meter. (målestav kan hentes ved informasjonskiosk) Dette er noe som den enkelte leietager forplikter seg til å følge opp. Le - vegger som er satt opp eller blir satt opp etter avtale med styret skal beplantes på utsiden for på sikt å fjerne le – veggen for godt.
9. All beplantning og legging av sten/heller skal stå/ligge igjen ved oppsigelse av plassen. Dette blir det ikke gitt en økonomisk kompensasjon for.
10. Det vil det kun være en søknadsdato vedrørende søknadspliktige endringer/bygging på tomten. Fristen er satt til 1. juni. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir først behandlet året etter.
11. Styret bestemmer maksimallengde på den enkelte vogn i forhold til tomtens regulerte størrelse som er på 8 X 10 meter og brannforskriftene.
12. Maksimalt strømforbruk pr. vogn er 1000 watt, og tilkobling samt alt elektrisk utstyr, skal være i forskriftmessig stand. Kabler som er tilkoblet Solviken`s strømposter skal være merket, godkjente og ikke for lange. Disse kablene kan graves ned. Ved feil på strømmen, som kan tilbakeføres til vogn/ vogner vil disse vogneiere risikere å bli gjort økonomisk ansvarlig.
13. Når vognen ikke er i bruk, er det kun tillatt å bruke 300 watt.
14. Blir vogner midlertidig fjernet i sesongen har vogneier plikt til å melde fra til vaktmester, og oppgi dato for avreise og tilbakekomst. Den som styret bemyndiger har da rett til å leie ut plassen.
15. Gulv er tillatt med det som dekkes av fortelt.
16. Ved alle andre forandringer på tomten skal det søkes skriftlig til styret på standard søknads skjemaer som fåes i informasjonen.
17. Det er ikke lov til å bruke partytelt som fortelt og lignende, men det kan brukes i forbindelse med feiring/fest etter avtale med vaktmester for et døgn.
18. Det er ikke tillatt å fjerne trær eller grener av disse, og alle skal være med på å verne om Solvikens natur.
19. Det er påbudt at spillvann fra vognene skal samles opp i godkjente tanker eller lunger, og tømmes på anvist plass.
20. Det skal kun tømmes husholdningssøppel i container. Større ting som kjøleskap, sofaputer og lignende tillates ikke i containeren. Slikt avfall fjernes av leietaker.
21. En bil kan parkeres på tomta/ved tomta hvis det er plass etter anvisning fra styret. Hvis det ikke er plass skal parkeringsplass benyttes. Besøkende skal benytte parkeringsplass. For funksjonshemmede og syke kan nærmere avtale avtales med vaktmester. Det er ikke tillat å parkere båthenger på parkeringsplass.
22. De som ønsker å bytte plass kan kontakte vaktmester.
23. De som ønsker båtplass søker dette skriftlig hos vaktmester.
24. De som ønsker å si opp sin plass må melde fra til vaktmester snarest.
25. På Campingplassen er det kun tillatt med vogn og gulv ved sesongslutt. Lagring under vogn er heller ikke tillatt. Etter endt sesong skal hver enkelt plass ryddes av leietaker slik at dette overholdes.
26. Alle vogner skal være utstyrt med et nummer, dette skal henge godt synlig.
27. Alle dyr skal være i bånd som ikke strekker seg ut over tomtens grense, eller i bur. Ekskrementer etter husdyr skal fjernes straks.
28. Det er strengt forbudt å ta med dyr inn på sanitæranlegget.
29. Prisene på Solviken kan bli regulert hvert år.
30. Eventuelle klager skal leveres skriftlig, og vil bli vurdert av styret.
31. Alle som får plass på Solviken, skal rydde plassen ved eventuell fraflytting. Den som styret bemyndiger skal godkjenne oppryddingen. Hvis oppryddingen ikke er tilfredsstillende, faktureres leier for rydde kostnader kr. 2000.-

SOLVIKENS ORDENSREGLER.

1. Det skal være ro i leieren klokken 24. 00 søndag til og med torsdag. Fredag og lørdag klokken 01. 00. Men husk at ikke alle naboene er med på den sosiale festen så vis hensyn.
2. Klipping av gress er tillatt man - lør mellom kl. 10.00 og 17.00. Søndag mellom kl. 13.00 og 17.00.
3. Leietagere og andre som oppholder seg på plassen, som er til sjenanse og viser utilbørlig opptreden, bortvises fra plassen straks.
4. Informasjonsvakten blir utført av styrets -medlemmer eller andre som styret har oppnevnt til dette. Leietakerne plikter å rette seg etter pålegg gitt av disse.
5. Små barn skal ha med voksen ved toalettbesøk, og dørene skal låses etter hvert besøk. Til alles beste, må vi holde toalettene rene og ryddige etter oss.
6. Unødig og støyende bruk av motorkjøretøyer er forbudt.
7. Lek og ballspill skal foregå på avsatte ballplasser og ikke ved/mellom vogner.

Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret.

Tilbake til nyhetene3. nov. 2010

Styret i Feriehjemmet Solviken har revidert og endret på bestillings- og betalingsrutiner, retningslinjer og ordensreglene for Feriehjemmet Solviken...

Les mer her
3. nov. 2010

20.april åpner Feriehjemmet Solviken for sesongen 2011. Det er onsdagen før påske...

Les mer her